Groepen & Team

De leerkrachten

Er werken twaalf leerkrachten in de groepen. De meeste groepen hebben een stamgroep- en een niveau- groepleerkracht. Wij proberen het aantal leerkrachten per groep zo klein mogelijk te houden. Het is moge- lijk dat er door vervanging e.d. meer leerkrachten in een groep komen, maar wij gaan van het idee uit dat in een school waar goed op elkaar afgestemd is en een goed pedagogisch klimaat heerst, wisselingen van leerkracht, vooral voor midden- en bovenbouwers, niet meer zo bepalend zijn. Ieder kind kent de leerkrach- ten en weet hoe het moet handelen en wat van hem/haar verwacht wordt. Andersom geldt dat ook. In het schooljaar 2018-2019 zetten we een vakleerkracht gym in op 3 dagen per week.

De leerlingen per 01-08-2018

Aantal leerlingen 225
Aantal stamgroepen 9

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool Adelbrecht
Webdesign door F-Graphics