Zorg en begeleiding

Een zorgroute

Termen als ‘handelingsgericht werken’ en ‘beredeneerd aanbod’ hebben een duidelijke plek in de school. De zorg voor alle leerlingen verbetert door de invoering van ‘Eén zorgroute’. Er wordt gewerkt met peda- gogische groepgsoverzichten en didactische groepsplannen.

Begeleiding

Ons streven is het optimale uit ieder kind te halen. Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften pro- beren wij, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk te begeleiden. Dit biedt natuurlijk geen garantie voor het eindniveau van de leerlingen. Door de ontwikkelingen in het onderwijs blijven meer kinderen met speciale behoeften binnen het reguliere onderwijs. Op onze school zien we die verandering zeker ook. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat deze kinderen met een aangepast aanbod gewoon bij hun vriendjes/vriendinnetjes in de groep kunnen blijven.

 

Leerlingondersteuning

We werken met groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen. In een groepsplan wordt de klas in drie groepen verdeeld: een instructiegevoelige, -afhankelijke en –onafhankelijke groep. Het onderwijs wordt op deze verschillende groepen afgestemd.

We werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Een dergelijk perspectief wordt opgesteld wanneer een kind niet goed mee kan komen met de reguliere leerstof op minimaal twee vakgebieden. Mocht het kind ‘losgekoppeld’ moeten worden van de minimumstof, dan wordt een OPP opgesteld. Hierin worden aangepaste doelen beschreven, worden kenmerken van het kind in kaart gebracht en wordt er een einddoel opgenomen (uitstroomniveau voortgezet onderwijs). Het OPP wordt in overleg met ouders, leerkracht en kind opgesteld en ondertekend.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN