Samenwerkers/partners

Partners in ons gebouw

Domino

De samenwerking met Domino krijgt steeds duidelijker vorm. De kinderen van 0 tot 6 jaar vinden elkaar steeds vaker op het leerplein en werken/spelen daar samen. Ook buiten zijn ze regelmatig samen te vinden. Ook komend schooljaar worden verschillende thema’s samen opgezet en wordt bekeken welke vieringen er samen georganiseerd kunnen worden. In de gezamenlijke overlegmomenten bespreken we welke prak- tische zaken we op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast bespreken we of we onze visie op samenwerking en de doorgaande lijn terugzien in de werkwijze.

In ons gebouw is de buitenschoolse opvang van Domino gevestigd. Hier worden kin- deren na schooltijd door professionele krachten opgevangen en begeleid. Bij vol- doende aanmelding zal er ook opvang vóór schooltijd gerealiseerd worden. Infor- matie kunt U via Domino of de school krijgen. De peutergroep Jan Klaassen van Do- mino is ook in ons gebouw gehuisvest. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij- dagochtend zijn de peuters bij juf Stella, juf Sonja en juf Sandra. Verder kunnen kin- deren van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf in ons gebouw. Daar worden zij begeleid door Sariena, Anja en Jeanine.

Carolusschool

In het kader van passend onderwijs zal het komende jaar gekeken worden of er in ons gebouw kansen liggen om hier op innovatieve wijze vorm aan te geven. De unieke situatie van SBO, regulier primair onderwijs en kinderopvang onder één dak, moet mogelijkheden bieden om voor ieder kind in Groesbeek een passende plek te bieden.

Op onderwijskundig gebied zal bekeken worden hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat alle partijen met elkaar in overleg gaan en hun kennis delen.

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Het bestuur

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool Adelbrecht
Webdesign door F-Graphics