Samenwerkers/partners

Partners in ons gebouw

Domino

De samenwerking met Domino krijgt steeds duidelijker vorm. De kinderen van 0 tot 6 jaar vinden elkaar steeds vaker op het leerplein en werken/spelen daar samen. Ook buiten zijn ze regelmatig samen te vinden. Ook komend schooljaar worden verschillende thema’s samen opgezet en wordt bekeken welke vieringen er samen georganiseerd kunnen worden. In de gezamenlijke overlegmomenten bespreken we welke praktische zaken we op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast bespreken we of we onze visie op samenwerking en de doorgaande lijn terugzien in de werkwijze.

In ons gebouw is de buitenschoolse opvang van Domino gevestigd. Hier worden kinderen na schooltijd door professionele krachten opgevangen en begeleid. Bij voldoende aanmelding zal er ook opvang vóór schooltijd gerealiseerd worden. Informatie kunt u via Domino of de school krijgen. De peutergroep Jan Klaassen van Domino is ook in ons gebouw gehuisvest. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn de peuters bij juf Stella, juf Sonja en juf Sandra. Verder kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf in ons gebouw. Daar worden zij begeleid door Sariena, Anja en Jeanine.

Carolusschool

In het kader van passend onderwijs zal het komende jaar gekeken worden of er in ons gebouw kansen liggen om hier op innovatieve wijze vorm aan te geven. De unieke situatie van SBO, regulier primair onderwijs en kinderopvang onder één dak, moet mogelijkheden bieden om voor ieder kind in Groesbeek een passende plek te bieden.

Op onderwijskundig gebied zal bekeken worden hoe wij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Dit betekent dat alle partijen met elkaar in overleg gaan en hun kennis delen.

Ons onderwijs – opleidingsschool

SPOG heeft in haar visie op leren beschreven dat leren plaatsvindt in een betekenisvolle onderwijsomgeving. Dat geldt voor onze leerlingen, onze leerkrachten, en zeker voor onze toekomstige leerkrachten. Wij willen onze toekomstige leerkrachten SAMEN OPLEIDEN. Dat wil zeggen dat SPOG nauw samenwerkt met de HAN-Pabo Nijmegen.

In de opleidingsscholen staat het werkplekleren centraal voor de studenten, de leraren en de lerarenopleiding. Er wordt geleerd in de praktijk van alledag. De student wordt gezien als teamlid en kan gebruik maken van ondersteuning van alle leerkrachten in de stappen die hij/zij maakt in haar ontwikkeling van student naar startbekwaam leerkracht. Daarbij is het onderzoek naar wat goed onderwijs is, de ervaring van de praktijk en de koppeling met de theorie een onlosmakelijke driehoek.

Op deze wijze geven wij ook vorm aan het uitgangspunt “een leven lang leren”. We leren immers van elkaar: de student van de leerkracht- de leerkracht van de student.

Als Jenaplanschool staat wereldoriëntatie in de kern van ons onderwijs

Wij zijn als school steeds in ontwikkeling.

Het komende schooljaar gaan wij op zoek naar manieren om nog beter te kunnen differentiëren en daarmee beter inclusief onderwijs te kunnen bieden. Wij zijn op zoek naar een verregaande samenwerking binnen ons gebouw met sbo Carolus en kinderopvangorganisatie Domino. Verder onderzoeken wij hoe I.C.T. ons kan helpen om onze doelen te bereiken.

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Het bestuur

De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

Basisschool Adelbrecht
SIENN