MR en Ouderraad

Wat doet de MR

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. U kunt het vergelijken met een ondernemingsraad.

De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de personeelsgeleding over zaken die de arbeidsvoorwaarden betreffen.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen, of aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.

De MR kan daarnaast over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan het bevoegd gezag en zijn standpunten kenbaar maken.

Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de MR.

De MR van Adelbrecht-Windekind bestaat uit:
– Pascal Groen (ouder/voorzitter)
– Eefje Toonen (ouder)
– Marlies Lankreijer (ouder)
– Sanne Mekkelholt (leerkracht)
– Linda Dobiey (leerkracht)
– Nina Jansen (leerkracht/secretaris)

Wij zijn bereikbaar op: medezeggenschapsraad@bs-adelbrecht.nl

 

Ouderraad

Jaarlijks wordt u gevraagd een ouderbijdrage te geven voor de activiteiten van de school. Op deze manier willen we onze kinderen graag wat extra‘s aanbieden wat niet ten koste gaat van het geld dat besteed wordt aan de les- en leermiddelen.

Deze activiteiten worden (mede) georganiseerd door de OR.

Wat organiseren we dan zoal? We organiseren onder andere;

  • Het schoolfeest
  • Sinterklaas (de kleding van Sint en zijn pieten, de cadeautjes)
  • De kerst (glühwein, chocolademelk)
  • De wereldoriëntatiedagen, voorjaar en najaar (Siemelemies, of de broodjes knak)
  • De Carnaval (festiviteiten bij de Linde)
  • De spooktocht op het kamp
  • Musical (hapje, drankje, presentje schoolverlaters)
  • Laatste schooldag (frietkar)

Waar gebruiken we de ouderbijdrage nog meer voor?

  • Het schoolreisje
  • Het schoolkamp

Is de ouderbijdrage de enige inkomstenbron voor de OR?

Nee, we hebben een extra inkomsten potje van het geld dat we krijgen bij de halfjaarlijkse kleding inzameling (Reshare). Hier kunnen we jaarlijks wat extra dingetjes van doen, als vervangen van de mijter van Sinterklaas of kopen van nieuwe soeppannen voor de Siemelemies.

Verdienen de ouders van de OR hier dan ook aan?

Nee, we zijn allemaal vrijwilligers die in hun vrije tijd deze dingen organiseren en meehelpen op school.

Wie zijn wij?

Onze namen vindt u in de schoolkrant.

De OR is een officiële organisatie, ingeschreven bij de KvK. Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan het schoolbestuur en de M.R. omtrent onze financiën en activiteiten.

Geïnteresseerd om mee te helpen? Leuke ideeën om de school voor de kinderen nog leuker en leerzamer te maken bij deze activiteiten?

Informeer vrijblijvend bij één van ons! We kunnen altijd een paar extra handen gebruiken. ouderraad@bs-adelbrecht.nl

Voor meer informatie klik hier. 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN