Ouderraad & activiteiten

Ouders worden uitgenodigd om bij diverse activiteiten binnen en buiten onze school te helpen. Bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie dagen, sportactiviteiten en keuzecursus (creatieve keuzeopdrachten in kleine groepjes).

De ouderraad organiseert samen met de school ieder jaar activiteiten zoals het schoolreisje, het sinterklaasfeest etc.

Medenzeggenschapsraad

Ouders worden vertegenwoordigd door de oudergeleding in de Medenzeggenschapsraad (OMR). De OMR wordt door ouders doormiddel van verkiezingen aangesteld en heeft op diverse terreinen inspraak en op een aantal terreinen instemmingsrecht

De ouders worden op verschillende wijze geïnformeerd. De website en Social Schools staan daarbij centraal. Hier vinden de ouders de Schoolgids met informatie over het onderwijs van de school. Naast de website maken wij gebruik van Social Schools waar ouders een kalender kunnen vinden en met de stamgroepleider kunnen communiceren. Ouders worden via Social Schools geïnformeerd over het algemene gebeuren, maar ontvangen ook nieuws met betrekking tot het eigen kind. Het Klappertje (ons nieuwsbulletin) wordt gepubliceerd via Social Schools. Bij de start van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een informatie-avond over de invulling van het Jenaplanonderwijs en de werkwijze in de stam en niveaugroepen. Dit wordt wisselend georganiseerd, soms plenair, dan weer in stamgroepsamenstelling. Aan het begin van elk schooljaar worden ouders en kinderen uitgenodigd door de stamgroepleerkracht voor een startgesprek. Dit gebeurt halverwege het schooljaar nog eens om ouders en leerlingen te informeren over de ontwikkelingen van het kind op school. We spreken hier van driehoeksgesprekken, dus met ouder(s), leerling, stamgroepleerkracht. Deze kunnen ook op aanvraag van ouders worden gehouden.

 

Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Adelbrecht Windekind is een school die nadrukkelijk streeft naar een goede onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te verzorgen.

Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld.

Op iedere school van onze Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een gedeelte daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie niveaus afspelen, namelijk:

Op schoolniveau  Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar de betrokken leerkracht en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze problemen in goed overleg opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte klacht spreken. Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer men het probleem om gegronde redenen niet met de leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij de directie van de school.

Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de contactpersoon van de school. Deze kan u van advies dienen en is op de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen. Voor onze school zijn dit Will Meijer en Jenneke Bouten. Bijna alle problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan men zich tot het College van Bestuur wenden.

Op bestuursniveau  Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen gehoord zijn en de dossiers bestudeerd zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar:  Stichting Primair Onderwijs Groesbeek  Postbus 68,  6560 AB Groesbeek

Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van de Stichting te weten:  Stephanie Vermeulen, sam.vermeulen@kpcmail.nl (06) 23 39 16 15  Op extern niveau

Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de landelijke klachtencommissie. Men kan er de klacht indienen wanneer men er met de school, de vertrouwenspersoon of het College van Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter van een zodanig belang acht, dat men er een uitspraak over wil.

De stichting heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO (geschillencommissie bijzonder onderwijs).

Het adres is: het ambtelijk secretariaat, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 070-3861697 info@klachtencommissie.org www.gcbo.nl